تبلیغات
حیوان
پنجشنبه 11 آذر 1389

درس

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی

  زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی


  درس دوم
دستور زبان There is ‌و There are  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس مربوط به عبارت هایی است كه با There is ‌و There are شروع می شوند. همچنین شما در این درس می آموزید كه چگونه این عبارت ها را منفی و سؤالی كنید.    نكته ها :

1 – عبارت There is به معنای «وجود دارد» برای حالت مفرد می باشد.
عبارت There are به معنای «وجود دارند» برای حالت جمع می باشد.
یك كتاب روی میز وجود دارد.

There is a book on the table.

پنج كتاب روی میز وجود دارند

There are five books on the table.    2 - برای سؤالی كردن عبارت هایی كه با There is یا There are شروع می شوند، باید از Is there و There are و Are there در ابتدای جمله استفاده كنیم.

آیا یك كتاب روی میز وجود دارد؟

Is there a book on the table?

آیا پنج كتاب روی میز وجود دارد؟

Are there five books on the table?

 


  3 – برای منفی كردن این عبارت ها از There isn’t و There aren’t استفاده می كنیم.  تمرین :
1- با توجه به تصاویر و با استفاده از There is / are جملات كامل بنویسید.

There are three oranges in the basket.

There is a soldier in this picture.    2 - برای پاسخ های داده شده سؤال مناسب بسازید.

Yes , there is a teacher in the classroom.
It there a teacher in the classroom?

Yes, there are many books in the library.
Are there many books in the library?
   2- پاسخ كوتاه و كامل بدهید .

Is there a taxi in the street?
No, there isn’t. There isn’t a taxi in the street.

Are there twenty students in the classroom?
No, there aren’t . There aren’t twenty students in the classroom.
 


نظرات() پنجشنبه 11 آذر 1389

درس

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی

  زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی  درس اول
دستور زبان رنگ ها  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس در مورد رنگ ها می باشد. در این درس شما می آموزید كه چگونه رنگ چیزی را بپرسید یا اگر رنگ چیزی از شما پرسیده شود چگونه پاسخ بدهید. به نكات زیر توجه كنید.    نكته ها :
1 – كلمه ای كه رنگ را بیان می كند مانند یك صفت قبل از اسم آورده می شود مانند :

Red car اتومبیلِ قرمز
White bag كیفِ سفید
This is a red car. این یك اتومبیلِ قرمز است
That is a white bag. آن یك كیفِ سفید است
These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند
Those are white bags. آن ها كیف های سفید هستند
   2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان كرد.

This car is red. این اتومبیل ، قرمز است.
That bag is white. آن كیف ، سفید است.
These cars are red. این اتومبیل ها، قرمز هستند
Those bags are white. ‌آن كیف ها ، سفید هستند
   3- برای پرسیدن رنگ چیزی از عبارت what colour is برای حالت مفرد و از عبارت what colour are برای حالت جمع در ابتدای جمله استفاده می كنیم

What colour is this car? این اتومبیل چه رنگی است؟
What colour are these cars? این اتومبیل ها چه رنگی هستند؟
   4 – شما با رنگ های زیر آشنا هستید.

Black سیاه
white سفید
Red قرمز
Blue آبی
Green سبز
yellow زرد
Brown قهوه ای
   تمرین
1 – جملات زیر را كامل كنید.

Those are ……..

This is ………..


پاسخ :
This is a red fish.
Those are white shoes.
   2 – پاسخ دهید :

What colour are these pencils?
They are red.
   3 - جملات زیر را با what colour سؤالی كنید.

That shirt is yellow.
What colour is this shirt ?

Those apples are green.
Whtat colour are these apples?
 


نظرات() پنجشنبه 11 آذر 1389

درس

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی

  زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی  درس اول
دستور زبان رنگ ها  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس در مورد رنگ ها می باشد. در این درس شما می آموزید كه چگونه رنگ چیزی را بپرسید یا اگر رنگ چیزی از شما پرسیده شود چگونه پاسخ بدهید. به نكات زیر توجه كنید.    نكته ها :
1 – كلمه ای كه رنگ را بیان می كند مانند یك صفت قبل از اسم آورده می شود مانند :

Red car اتومبیلِ قرمز
White bag كیفِ سفید
This is a red car. این یك اتومبیلِ قرمز است
That is a white bag. آن یك كیفِ سفید است
These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند
Those are white bags. آن ها كیف های سفید هستند
   2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان كرد.

This car is red. این اتومبیل ، قرمز است.
That bag is white. آن كیف ، سفید است.
These cars are red. این اتومبیل ها، قرمز هستند
Those bags are white. ‌آن كیف ها ، سفید هستند
   3- برای پرسیدن رنگ چیزی از عبارت what colour is برای حالت مفرد و از عبارت what colour are برای حالت جمع در ابتدای جمله استفاده می كنیم

What colour is this car? این اتومبیل چه رنگی است؟
What colour are these cars? این اتومبیل ها چه رنگی هستند؟
   4 – شما با رنگ های زیر آشنا هستید.

Black سیاه
white سفید
Red قرمز
Blue آبی
Green سبز
yellow زرد
Brown قهوه ای
   تمرین
1 – جملات زیر را كامل كنید.

Those are ……..

This is ………..


پاسخ :
This is a red fish.
Those are white shoes.
   2 – پاسخ دهید :

What colour are these pencils?
They are red.
   3 - جملات زیر را با what colour سؤالی كنید.

That shirt is yellow.
What colour is this shirt ?

Those apples are green.
Whtat colour are these apples?
 


نظرات() پنجشنبه 11 آذر 1389

درس

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی

فصل 3 – موج

كلمه ی موج را بسیار شنیده اید. با شنیدن این كلمه، معمولاً موج های دریا به یادتان می آید،‌اگر چه ممكن است موجهای صوتی، نورانی و رادیویی نیز برای شما نام آشنایی است. به حركتهای رفت و برگشتی مثل حركت آونگ، حركت نوسانی می گویند و جسم در حال نوسان را نوسانگر می نامند.  دوره یا زمان یك نوسان :

در حركت نوسانی به مدت زمانی كه طول می كشد تا نوسانگر یك نوسان انجام دهد، دوره می گوئیم. دوره با نماد T نشان داده می شود. برای مثال اگر یك بار حركت رفت و برگشت فنر 2 ثانیه طول بكشد، می گوئیم دوره فنر، یعنی زمان یك نوسان فنر 2 ثانیه است. هر چه نوسانگری تندتر نوسان كند، زمان هر نوسان آن كوتاه تر می شود.برای مثال اگر وزنه ی آویخته شده به فنر جرم كمتری داشته باشد، این نوسانگر تندتر نوسان می كند و دوره نوسان آن كمتر می شود.    بسامد یا فركانس :

به تعداد نوسان هایی كه یك نوسانگر در مدت یك ثانیه انجام می دهد، بسامد یا فركانس می گویند. بسامد را با نماد F نشان می دهند. هر چه نوسانگری تندتر نوسان كند، بسامد نوسان آن بیشتر است. برای مثال بسامد بال زدن مگس از كبوتر بسیار بیشتر است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت كه با تندتر شدن نوسان،‌زمان هر نوسان كم تر وبسامد آن بیشتر می شود. یكای بسامد، هرتز است. مثلاً اگر نوسانگری در هر ثانیه 10 ثانیه انجام دهد، فركانس نوسان آن 10 هرتز است.  

تولید موج :

اگر سنگ كوچكی را در آب آرام استخر یا بركه ای بیاندازید، در محل برخورد با آب، دایره ای تشكیل می شود كه شعاع آن به تدریج افزایش می یابد. به عبارت دیگر در سطح آب «تك موجی» تشكیل می شود كه به صورت دایره به همه ی جهت ها منتشر می شود.

 

آیا تا به حال تماشاچیان فوتبال را مشاهده كرده اید كه موج ایجاد كرده اند؟ حلقه های فنر نیز مانند تماشاچیانی كه موج می سازند، عمل می كنند. حلقه های فنر در مكان خود حركت نوسانی انجام می دهند بدون آنكه از محلی به محل دیگر منتقل شوند.
موج های سطح آب نیز به همین ترتیب ایجاد می شوند. یعنی ذرات آب، بدون آن كه منتقل می شوند. در جای خود بالا و پایین می روند و در سطح آب تغییر شكلی ایجاد می كنند كه همان موج است.
جابه جایی موج در یك محیط را انتشار موج می نامیم. وقتی موجب در یك محیط ،‌مثلاً در سطح آب یا در طول فنر،‌منتشر می شود. به هر ذره از محیط كه می رسد،‌آن ذره را وادار به حركت نوسانی می كند. بدون آن كه ذره ،‌همراه موج،‌از جایی به جای دیگر انتقال یابد.

   مشاهده كنید ص 43
در ظرف نسبتاً بزرگی آب ریخته و روی آن توپ سبكی و كوچكی را قرار دهید. بعد از آن كه آب و توپ به حالت سكون درآمدند، با انگشت خود ضربه های متوالی،‌در راستای عمود بر سطح آب وارد كنید و حركت توپ را مشاهده كنید.
الف) آیا توپ در راستای افقی در سطح آب جابه جا می شود؟ آیا به شما نزدیك می شود یا از شما دور می شود؟
ب) آیا توپ در راستای عمودی بالا و پایین می رود؟

الف- توپ در راستای افقی جابجا نمی شود و فاصله آن از دست ما ثابت می ماند.
ب – در راستای قائم توپ بالا و پائین می رود یعنی وقتی موج به توپ می رسد آن را وادار به نوسان می كند.
   مشخصات موج :

موج در هر محیط ، با سرعت معینی منتشر می شود كه به آن سرعت انتشار می گوئیم .
سرعت انتشار موج در یك محیط به جنس و دیگر مشخصات آن محیط بستگی دارد. مثلاً سرعت انتشار موج بر سطح آب حدود 5 متر بر ثانیه است. همچنین یكی از مشخصات موج بسامد آن است. برای ایجاد دو محیط، مثلاً در آب، باید با بسامد معینی به یك نقطه از سطح آب ضربه های متوالی وارد كنیم. یا در فنر باید یك سرفنر را با بسامدی به نوسان درآوریم. به جسمی كه در یك محیط ایجاد می كند، چشمه موج گفته می شود. مثلاً بلندگوی رادیو كه در حال پخش صورت است، یك چشمه ی موج است.
مشخصه های دیگر موج ،‌طول موج نام دارد. اگر بر سطح آب، ضربه های پی در پی و منظمی وارد كنیم، قطاری از امواج تولید می شود كه فاصله ی هر دو برجستگی (قله موج) پیاپی یا فاصله ی هر دو فرورفتگی (قعر موج) پیاپی را طول موج می نامند.

 


  موج و انرژی

موج با خود انرژی حمل می كند. یعنی با حركت خود،‌انرژی را از ذره ای به ذره ی دیگر انتقال می دهد. به بیان دیگر، ذره های محیط با حركت نوسانی خود، انرژی را از ذره ای به ذره ای دیگر در محیط پیش می برند. در فعالیت توپ و آب، وقتی موج به توپ می رسد، آن را روی بالا و پایین می برد، یعنی حركت توپ به این دلیل است كه موج در هنگام رسیدن به توپ، به آن انرژی منتقل می كند.  

یكی از ساده ترین راه ها برای برقراری ارتباط با دیگران صحبت كردن است. صدای ما توسط موج های صوتی به دیگران انتقال می یابد. هر صوتی دارای انرژی است و به صورت موج از چشمه ی صوت انتشار می یابد. موج های صوتی شبیه موج هایی است كه با فشردن و رها كردن حلقه های فنر در آن منتشر می شوند.
وقتی یك چشمه صوت،‌مثلاً تارهای صوتی در صخره انسان یا سیم ها یك تار،‌به نوسان در می آید. ذرات هوای مجاور خود را نیز وادار به نوسان می كند و این نوسان از یك ذره به ذره ی دیگر منتقل می شود تا سرانجام صدا از چشمه صوت به گوش ما برسد.
موج صوتی و تمام موج های دیگری كه از آن ها نام بردیم، مانند موج سطح آب یا موج فنر، برای انتشار به یك محیط مانند هوا، آب یا فنر نیاز دارند كه توسط ذره های آن محیط،‌منتشر می شوند. این گونه موج ها را امواج مكانیكی می نامند.
موج صوتی را باید توسط یك جسم مرتعش تولید كرد. به هر جسمی كه صوت تولید كند چشمه ی صورت می گوئیم. ضجره ی انسان یك چشمه ی صوت است و هر كس با عبور دادن هوا از حنجره ی خود، تارهای صوتی آن را به ارتعاش در می آورد. ارتعاش تارهای صوتی صوت را به وجود می آورد. در واقع ارتعاش تارهای صوتی،‌به مولكول های هوا انرژی منتقل می كند و موج صوتی تولید می شود.  تفسیر كنید ص 47
اگر یك بلندگوی كوچك را زیر سرپوش شیشه ای قراردهیم و آن را به جریان برق وصل كنیم تا صدا تولید كند، سپس هوای زیر سرپوش را به وسیله ی تلمبه ی تخلیه به تدریج خارج كنیم. مشاهده می كنیم كه صدای بلندگو به تدریج كم می شود تا زمانی كه دیگر تقریباً صدایی را نمی شنویم . چرا؟

علت آن است كه صوت در خلاء منتشر می شود، اگر صدای ضعیفی گاهی شنیده شود از راه تماس بدنه بلندگو با كف پوش،‌یا میز یا چیز دیگر است.    فروصوت،‌ فرا صوت :

انسان می تواند موج های صوتی ای كه بسامد آن ها حدوداً بین 20 تا 20000 هرتز باشد را بشنود. یعنی برای آن كه صوتی روی گوش انسان اثرگذارد و شنیده شود، باید بسامد آن در این محدوده باشد. به این محدوده محدوده شنوایی انسان گفته می شود. به صوت هایی كه بسامد آن ها كم تر از 20 هرتز باشد فروصوت می گویند. فروصوت روی گوش انسان اثر شنوایی ندارد یعنی شنیده نمی شود. به صوت هایی كه بسامد آن ها از 20000 هرتز بیشتر باشد فراصوت گفته می شود. فراصوت نیز مانند فروصوت برای انسان قابل شنیدن نیست.
امروزه فراصوت و استفاده از آن در صنعت پزشكی اهمیت بسیار دارد و به خصوص در پزشكی، به علت آن كه فراصوت روی بافت های بدن انسان اثرهای تخریبی پرتوهای X را ندارد. بسیار مورد توجه است. به عنوان مثال از فراصوت برای بررسی جنین در بدن مادر و اطلاع از وضعیت و اطمینان از سلامتی آن استفاده می شود.

 

موج های فراصوت كه از ناحیه شكم به درون بدن فرستاده می شوند از مرزها و فصل مشترك بین بافت ها و اعضای داخلی بدن، بازتاب شده و پس از خروج از بدن وارد گیرنده می شود و در گیرنده به موج های الكتریكی تبدیل شده و روی صفحه ی نمایشگر، تصویری را به وجود می آورد كه در صورت لزوم،‌یك دستگاه چاپگر آن را چاپ می كند.
این عمل بسیار شبیه عمل عكس برداری با دوربین عكاسی است . موج های نورانی كه توسط نور افكن به صورت مشخص یا به موضوع عكس برداری می تابد. پس از بازتاب وارد دوربین شده و روی فیلم ، تصویر تشكیل می دهد.

   اطلاعات جمع آوری كنید: ص 48
1 – بعضی از حیوانات، بر خلاف انسان،‌قادر به شنیدن فراصوت و فرو صوت هستند. تحقیق كنید كه كدامیك از حیوانات فروصوت را می شنوند و كدامیك قادر به شنیدن فراصوت هستند.
2 – آیا حیواناتی را می شناسید كه از این صوت ها استفاده دیگری كنید؟

فراصوت : خفاش و گراز ماهی – فروصوت : اسب و حشراتی چون عنكبوت كه ده دقیقه قبل از وقوع زلزله امواج طولی را حس می كنند.
خفاش با ایجاد فراصوت و گوش دادن به بازتاب آن مانع را شناسایی می كند.
   موج های الكترومغناطیسی:

موج های رادیویی و موج های نورانی از یك نوع هستند و به آن موج های الكترومغناطیسی می گویند. موج های الكترومغناطیسی از بسامد بسیار بالا (طول موج بسیار كوتاه كه پرتوهای گاما نام دارند) تا بسامدهای بسیار كم (طول موج های بسیار بلند كه موج های رادیویی نام دارند) را شامل می شوند.
این موج ها نیز مانند موج های دیگری چون موج های صوتی، با خود انرژی حمل می كنند. می دانید كه خورشید منبع اصلی انرژی بر روی زمین است. این انرژی توسط امواج نوری كه خود نوعی موج الكترو مغناطیسی هستند از خورشید به زمین می رسد.
مومج های الكترومغناطیسی بر خلاف موج های صوتی، از خلاء نیز می گذرند. سرعت انتشار آن ها نسبت به سرعت انتشار موج های صوتی بسیار بیشتر است.
موج های الكترومغناطیسی را بر حسب بسامد كاربرد آن ها نامگذاری می كنند. به این گستره طیف موج های الكترومغناطیسی می گویند.

   اطلاعات جمع آوری كنید. ص 49
تحقیق كنید كه از پرتوهای :
الف) گاما
ب) ایكس
پ) فروسرخ
ت) رادار
چه استفاده هایی می شود؟

الف) از پرتو گاما در فیزیوتراپی و بمباران غده های سرطانی
ب) از پرتو ایكس در رادیو گرافی و رادیوسكوپی و عكس برداری از قطعات صنعتی جهت اطمینان از سالم بودن
پ) از فروسرخ به كمك دوربینهای فروسرخ (مادون قرمز) جهت شناسایی
ت) از پرتوهای رادار جهت ارتباط و شناسایی
   ارتباطات :

در قرن اخیر به علت پیشرفت علم و صنعت و ساخت و استفاده از وسیله های پیشرفته، فناوری ارتباطات پیشرفت فوق العاده ای كرده بطوری كه امروزه استفاده از تلفنهای معمولی و همراه كاری بسیار عادی شده است.
ارسال پیام ها تصویری از هر نقطه زمین به نقطه ی دیگر، توسط ماهواره ها به راحتی انجام می گیرد. آنتن های زمینی، پیام های تصویری را به ماهواره ارسال می كنند ماهواره این پیام ها را به آنتن هایی كه در ایستگاههای زمینی كه دو طرف دیگر زمین نصف شده است ارسال می كند.

 


  سؤالات متن فصل 3 : 1 – منظور از دوره چیست؟

مدت زمانی كه طول می كشد تا جسم یك نوسان كامل انجام دهد. (زمان رفت و برگشت)    2 – در امواج سطح آب آیا جهت ارتعاش عمود بر انتشار است یا هم جهت هستند؟

جهت ارتعاش عمود بر جهت انتشار است    3 – منظور از سرعت انتشار چیست؟ ویكای آن را بیان كنید.

مسافتی را كه موج درواحد زمان طی می كند ویكای آن متر بر ثانیه است    4 – موج چگونه انرژی را حمل می كند؟

موج با حركت خود انرژی را از ذره ای به ذره ی دیگر انتقال می دهد    5 – موجهای الكترومغناطیسی چه نوع موجهایی هستند؟

موجهایی هستند كه از بسامد بسیار بالا تا بسامد پایین را شامل می شوند.    6 – موجهای رادیوی كدامند؟

موجهای الكترومغناطیسی هستند كه طول موج بلند و بسامد بسیار پایین دارند.    7 – انسان در زمانهای قدیم از چه راههایی با هم ارتباط برقرار می كردند؟

بوسیله چاپارها – علامت دادن دود آتش – روشن و خاموش كردن چراغ  نوشته شده در چهارشنبه 5 آبان 1389 ساعت 12:38 ق.ظ توسط ضا موسی زاده نظرات 2 | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت


كد


نظرات() پنجشنبه 11 آذر 1389

درس

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی

آموزش علوم تجربی دوم راهنمایی:: فصل 7 : كاربرد سنگ ها و كانی ها

كاربرد سنگ ها و كانی ها

 

كانی ها و سنگ ها كاربردهای گوناگونی دارند برای ساختن وسایل زندگی ، زیورآلات، وسایل ساختمانی و در صنعت كاربرد فراوانی دارند.

بطور كلی سنگ ها و كانی ها به سه منظور استخراج می شوند.
الف: تأمین انرژی
ب: تأمین مواد اولیه صنایع
ج: جواهر سازی

تأمین انرژی:
انسان برای گرم كردن مسكن خود و پختن غذاها و راه اندازی وسایل نقلیه خود به انرژی نیاز دارد منبع اصلی تأمین انرژی سنگ ها هستند كه حدود 78 درصد انرژی در بین سنگ های رسوبی یافت می شود.

نفت: مایعی است تیره رنگ با بوی مخصوص كه تركیب شیمیایی ثابتی ندارد اما بیش تر از عناصر هیدروژن و كربن(هیدروكربن) است.

پرسش: نفت چگونه تشكیل می شود؟
موجودات بسیار ریز دریایی بنام پلانكتون ها كه در آب دریا زندگی می كنند و عمر كوتاهی دارند پس از مرك در بین رسوبات قرار گرفته و پس از میلیون ها سال بر اثر فشار و گرمای زیاد به نفت تبدیل می شوند.

پرسش: مخازن نفتی بیش تر دركجا تشكیل می شوند؟
بیش تر در زیر اقیانوس ها تشكیل می شوند و در هر مخزن نفتی بخش های زیر وجود دارند.
   الف) سنگ مادر: به سنگ هائی كه نفت در آنها تشكیل می شود.
   ب) سنگ پوششی: سنگ هائی هستند كه به صورت یك لایه نفوذ ناپذیر از بالا آمدن نفت جلوگیری می كنند و تقریباً به حالت تاقدیس مانند بوده و جنس آنها بیش تر از سنگ گچ و سنگ رستی می باشد.
   ج) سنگ مخزن: سنگ هائی كه شكاف و حفره های زیادی دارند و در زیر سنگ پوششی قرار دارند و درون آنها نفت و گاز و مقداری آب شور جمع می شود.

ترتیب قرار گرفتن مواد در یك مخزن نفتی:
به ترتیب از بالا به پایین گاز- نفت- آب شور


زغال سنگ: یكی از مهمترین منابع انرژی است كه به صورت لایه هایی در بین سنگ های رسوبی یافت می شود. مصرف عمده آن در تولید انرژی الكتریكی- ذوب فلزات و پتروشیمی می باشد.

چگونگی تشكیل ذغال سنگ: گیاهانی كه در مرداب ها و سواحل دریاهای گرم رشد فراوان دراند پس از قرار گرفتن در بین رسوبات به وسیله باكتری ها تجزیه شده اكسیژن و هیدروژن آن ها خارج شده و در صد كربن آن ها زیاد شده و به ذغال سنگ نارس تبدیل می گردد.
زغال سنگ نارس بر اثر فشار و حرارت زیاد به انواع زغال سنگ های دیگر تبدیل می شود.

كُكْ: نوعی زغال سنگ بسیار مرغوب است كه تقریباً كربن خالص است و در صنایع فولاد سازی برای جداكردن آهن از سنگ معدن استفاده می شود.

انرژی گرمایی زمین: خروج آب چشمه های آب گرم نشان دهنده این است كه درون زمین گرم است.
امروزه بسیاری از كشورها توانسته اند از این انرژی استفاده كنند كه به آن زمین گرمایی گویند.


طریقه استفاده از انرژی گرمایی زمین برای تولید جریان برق


ب)كاربرد كانی ها و سنگ ها در مواد اولیه و صنایع
سنگ ها و كانی ها برای تهیه مواد اولیه كاربرد زیادی دارند به عنوان مثال:

1- در صنایع ساختمانی: برای تزئین نمای ساختمان ها- مصالح ساختمانی در نمای ساختمان بیش تر از گرانیت – مرمر- تراورتن و سنگ های چینی در تهیه مصالح بیش تر سنگ گچ – سنگ آهك

نكته: برای تهیه سیمان سنگ آهنك را با رس در كوره حدود 1400 درجه حرارت داده تا پودر سیمان تولید شود.

2- ذوب فلزات: برای ذوب فلزات از زغال سنگ آنتراسیت كك تهیه می كنند.


3- صنایع شیمیایی : ساختن انواع لنت ترمز- لوله فارسیت- انواع ایرانیت-


4- صنایع داروئی: ساختن انواع پودرها سموم شیمیایی - پودر پای بچه (پودر تالك)


5- صنایع غذایی: در كارخانه قند برای تصفیه قند از سنگ آهك استفاده می شود. خاك رس برای جدا كردن ناخالصی ها در صنایع غذایی استفاده می شود.

6- صنایع الكتریكی- الكترونیكی: برای انتقال جرایان برق و ساختن ترانزیستورها

ج) در جواهر سازی:

 بعضی از كانی ها به علت رنگ و جلای زیبا ب عنان جواهر از آن ها استفاده می كنند مثل فیروزه-


نظرات() پنجشنبه 11 آذر 1389

درس

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی


(( بسمه تعالی ))

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش  شهرستان های تهران

آموزش و پرورش شهرستان  

تهیه و تنظیم : ولی پور 

مشخصات کلی طرح درس؛

ماده ی درسی: دینی                                                     پایه و مقطع تحصیلی:دوم راهنمایی  

موضوع درس: قرآن کتاب آسمانی جاوید            صفحات تدریس: 35 تا 31  شماره ی طرح درس: 6  

تاریخ اجرا:  13  /  9 /   88                                    نام کلاس: دیانت3           تعداد دانش آموزان: 28

نام آموزشگاه: غیر دولتی نبوت                             مدت تدریس: 60 دقیقه   

تهیــه کننده:  ولی پور 

اهداف کلی؛

   انتظار می رود دانش آموز در پا یان درس علاوه بر اینکه با قرآن ، نحوه ی  جمع آوری آن و بخش های آن شناخت کلی پیدا می کنند  ، نسبت به آن ها علاقمند شده و آموخته ها ی  خود را در این زمینه  در زندگی به کار گیرد . 

اهداف جزئی رفتاری؛

انتظار می رود دانش آموز در پایان  درس ...

 1. تعداد سوره ها ی قرآن را  نام ببرد .
 2. کوچکترین سوره  ی قرآن را بگوید.
 3. بزرگترین سوره ی قرآن را نام ببرد.
 4. جمله ی حضرت امام ( ره )  را در باره ی قرآن بیان کند.
 5. چند نمونه از حافظان قرآن را نام ببرد .
 6. مواردی را که در قرآن آمده – 7 بخش کلی – را به صورت فهرست وار نام ببرد .
 7. سوره ای از قرآن که دارای 2 بسم الله است را نام ببرد .
 8. سوره ای از قرآن که بسم الله ندارد را ذکر کند .
 9. نخستین سوره ای را که بر پیامبر نازل شد را نام ببرد .
 10. نحوه ی جمع آوری قرآن را توضیح دهد .
 11. در با ره ی حافظان قرآن و کاتبان قرآن شرح دهد .
 12. در با ره ی قرآن یک تعریف ارائه کند . (توضیح دهد )
 13. چند نمونه از سوره ها ی مکی و مدنی را  ا ز  قرآن  بیابد و بگوید .
 14. از سوره و آیه یک تعریف ارائه کند و چند نمونه مثال بزند .
 15. دربار ه ی سوره های مکی و مدنی شرح دهد  و فرق آن دو را بگوید .
 16. آیه ای از قرآن که در را بطه با « وضو » است ر ا با راهنمایی دبیر خود پیدا کند و در این باره توضیح دهد.
 17. اگر نمونه ای از دعوت پیامبران را قبلا شنیده است به صورت یک انشاء یا داستان بنویسد و در کلاس ارائه کند .
 18. وظیفه ی ما در مقابل قرآن را به خوبی درک کرده و در این باره توضیح دهد .

روش تدریس؛

روش فعال که تلفیقی از روش های توضیحی ، بحث  گروهی ، پرسش و پاسخ ، بارش فکری و اکتشافی و...... ... است .

مدل کلاس و گروه آموزشی؛

مدل کلاس به شکل U  می باشد تا اولا همه ی دانش آموزان به سهولت بتوانند به امکانات  و

وسایل آموزشی و خود معلم و ... دید وتسلط کافی داشته با شند و نیز معلم هم نسبت به فراگیران دید کافی داشته باشد و معلم قبل از همه وارد کلاس می شود .

به صورت گروهی بوده و دانش آموزان به دو گروه «طه » و «یس » تقسیم می شوند  و هر گروه نیز دارای یک سر گروه ( که شخصی قوی تر از نظر در سی و اخلاقی است ) می با شند و هر گروه فعالیت خاصی دارند . 

رسا نه ی آموزشی ویژه؛

از قبیل تخته سیا ه ( وایت برد ) ، کتاب ، ضبط صوت  و نوار کاست ، کلام الله مجید ، مجله های قرآنی ، تابلو های خط مر بوط به مسا ئل قرآنی ، اور هد ( در صورت موجود بودن ) نوار عبد الباسط برا ی پخش « ا ن هذا القرآن یهدی ... » جهت ایجاد انگیزه و معرفی در س .  

اقدامات قبل از تدریس؛

فعالیت های قبل از تدریس؛  

پس ا زانجام کارهای  آ مادگی ( مقدمات ) از قبیل : سلام و احوالپرسی ، حضور و غیا ب، بررسی وضعیت جسمی و روحی و عاطفی  دانش آموزان و وضعیت فیزیکی کلاس ، ذکر مناسبت هفته ، نوشتن حدیث ، شعر یا یک  مطلب نغز و شیرین برای مطلع درس طبق روال همیشگی ، بررسی تکالیف جلسه ی قبل  ( معمولا توسط سر گروه ا نجام می شود  ) وارد مر حله ی آماده سازی می شویم ، یعنی با یکی از تکنیک های خاص مثلا : سکوت چند لحظه ای یا ارتباط دیداری با دانش آموزان یا ... دانش آموزان را وارد فضای مناسب و دلخواه خود می کنیم و ارتباط را که شرط اساسی اصل تعامل است را بنا می گذاریم . سپس نوار قرآن « ان هذا القرآن .. » را پخش می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم که آن را معنی کنند و حدس بزنند که درس امروز ذر چه رابطه ای است ؟ ! در صورتی  که معنی آیه را درست گفتند که هیچ ولی اگر در معنی و ترجمه اشکال داشتند ، توضیحاتی ارائه می شود .

ارزشیابی تشخیصی :

برای اینکه از آمادگی  فراگیران نسبت به آموختن درس جدید یقین حاصل کنیم چند سوال می پرسیم ( روش پرسش و پاسخ )

1.      کلمه ی « قرآن » به چه معناست ؟

2.      معنی « فرشته » چیست ؟ ( به چه چیز یا چه کس اطلاق می شود ؟ )

3.      مفاهیم زیر را توضیح دهید .

معاد – معجزه – شفاعت و ...

البته لازم به ذکر است که پرسش  از درس  قبل نیز می بایست صورت بگیرد ، یعنی در قسمت آمادگی ( مقدمات ) پس از سلام و احوالپرسی و ... قبل از اینکه  وارد درس جدید و ایجاد انگیزه شویم ، می بایست پرسش  از درس قبل صورت گیرد و چنان چه فراگیران در پاسخ گویی  به سوالات اشکال داشتند ، توضیحات مکمل و تکمیلی ارائه  می شود البته پرسش در این قسمت می با یست انتخابی باشد یعنی اینکه خود ما  ، مشخص کنیم که چه کسی به سوال پاسخ دهد ؟! و در صورتی که پاسخ ها صحیح بود با ایجاد انگیزه وارد درس جدید می شویم ، همان طور که قبلا ذکر شد .

اما سوالات از درس قبل ، مثلا :

 1. مهمترین برنامه ی پیامبران چیست ؟
 2. هدف  والای آفرینش انسان و جهان چیست ؟
 3. دلیل سیه روزی و بد بختی مردم چیست؟

 

فعالیت های معلم                         فعالیت های دانش آموز

 

« با حالت شاد »  پس از سلام و احوالپرسی ، حضور                 به صورت گروهی و منظم نشسته اند و با

و غیاب ، بررسی وضعیت روحی و عاطفی و فیزیکی                دقت گوش می دهند . یکی از دانش

 کلاس ، ذکر مناسبت هفته  ، بیان حدیث یا یک                        آموزا ن یک حدیث می گوید .

شعر ، بررسی تکالیف « توسط کروه » و پرسش از                      پاسخ به سوالات .

 درس قبل در صورتی که پاسخ ها صحیح بود                              با دقت گوش می دهند و چنان چه در

 وارد قسمت بعد یعنی ایجاد انگیزه و در غیر                               معنی اشکال داشتند توسط معلم

این صورت رفع اشکال . پخش  « ان هذاالقرآن                         توضیحات کافی داده می شود .

 ... » و پرسش از معنی ( جهت ایجاد انگیزه )                           در صورتی که پاسخ مثبت بود ادامه ی

پرسش از معنی و مفهوم « قرآن » ، « فرشته » ،                        درس و در غیر اینصورت  توضیحات

« جبرئیل » و ...به هر یک از گروه ها « یک                                 کافی ارائه می شود . پس از بحث و

جلد قرآن  » می دهیم  تا چند سوره آیه  ،                                  مشورت یکی از اعضای گروه گزارش را

 پیدا کنند و کوتاه ترین و بلند ترین  سوره                                   ارائه می دهد ، با دقت گوش می کنند و

 را نیز بیابند  ( بحث گروهی ) پس از تشویق ،                           در صورت لزوم یادداشت برداری می

درباره ی نحوه ی جمع آوری قرآن توضیحاتی                       کنند ، پاسخ گویی به سوالات به صورت

ارائه می شود که نوع سوالات در قسمت بعد                             داوطلبانه

ذکر خواهد شد .                                                                                 دقت و توجه

چنان چه پاسخ منطقی بود  ، توضیحاتی تکمیلی                         

در رابطه با درس ارائه می شود . وظیفه ی ما                        پاسخ می دهند پس از بحث و مشورت

در مقابل قرآن و ... را می پرسیم . پس از اینکه                      گروهی ، از هر گروه یک نفر خلاصه ی

جواب داده شد ، چنان چه ناقص بود با توضیحاتی                درس را می گوید (البته مخبر گروه در

خودمان کامل می کنیم . فرصت چند دقیقه ای                       هر بار عوض می شود وفرددیگری است)

 می دهیم تا هر گروه به صورت جدا گانه مطالبی                  سوالاتی که به ذهنشان می رسد را عنوان

را که امروز آموخته جمع آوری کند .                                        می کنند هر فرد به تنهایی جواب سوالات

پس از اینکه خلاصه ی درس ، دوباره مرور شد ،                     را می دهد فعالیت می کند و مورد

فرصت برای سوال کردن می دهیم . سپس ارزشیابی              سنجش قرار می گیرد .

صورت می گیرد و چنان چه نتیجه مثبت بود تعیین تکلیف

ودر غیر این صورت موارد لازم را دوباره متذکر

 می شویم . ضمنا بر اساس چک لیست امتیاز فردی

« ضمیمه ی طرح درس است » میزان فعالیت فرد در گروه

ارزیابی می شود. 

ارزشیابی تکوینی ، پایانی ؛

برای اینکه از میزان یاد گیری دانش آموزان در حین تدریس اطلاع کسب کنیم چند سوال که بر روی تلق نوشته ایم را با استفاده از اورهد از کل کلاس می پرسیم و از دانش آموزان  می خواهیـــم که

 هر کس آمادگی دارد ( داوطلبانه ) به سوال پاسخ دهد  مثلا سوالاتی چون :

1. منظور از سوره های « مکی » و « مدنی » چیست ؟

2. نحوه ی اجرای قرآن را توضیح دهید .

3. منظور از سوره و آیه چیست ؟ شرح دهید . 

و بعد از پایان درس و جمع بندی و خلاصه ی درس و بعد از اینکه فرصت سوال کردن به بچه ها را دادیم ارزشیابی « پایانی » یا همان تکمیلی را انجام می دهیم . 

که ترجیحا به صورت کتبی اگر باشد بهتر است سوالاتی چون :

1. قرآن چگونه کتابی است ؟

2. سوره ای را نام ببرید که دو بسم الله دارد.

3. وظیفه ی ما در برابر قرآن چیست ؟

4. حضرت امام خمینی (ره ) درباره ی قرآن چه فرموده اند ؟

5. کوچک ترین  و بزرگ ترین سوره ی قرآن چه نام دارد ؟

 

فعالیت های خلاقانه دانش آموز ؛

دانش آموزان در فرایند یاددهی  یاددهی و یادگیری فعال هستند ، در امر تدریس حضور دارند و معنی و مفهوم  سوره و آیه را خودشان با کار گروهی  پیدا می کند ( با استفاده از قرآن ) و هر بار یک نفر از هر گروه گزارش کار می دهد و جمع بندی درس نیز با دانش آموزان است و با دقت در بعضی آیات مشخص شده و با راهنمایی دبیر خود مطالب قرآن را به بخش های مختلف تقسیم می کنند ( 7بخش : احکام و عبارات و...) و دانش آموزی که  خط خوبی دارد مثلا : یک سوره  یا آیه ای از قرآن را با خط خوش بنویسد . 

تعیین تکلیف ( عمومی ، گروهی ، انفرادی ) ؛

               

   فردی؛

هر یک  از دانش اموزان 5سوره ی مکی و 5 سوره ی مدنی بیابند و در پوشه ی کار خود    

     بنویسد و نیز نام چند نفر دیگر که از کاتبان وحی یا حافظان وحی بوده است ، یا تابلویی از

سوره ی قرآن را یکی از دانش آموزان بیاورد .

         گروهی؛ 

الف).طه:   تابلو ، تابلو فرش ، خط و ... که در زمینه ی قرآن می توانند تهیه کنند ، برای جلسه ی           بعد سر کلاس بیاورند.

   ب). یس:    تحقیق در باره ی نقش قرآن در زندگی انسان ها

 

    عمومی؛

پاسخ پرسش های درس ششم را به همراه سوالات متن بیابید و در دفتر بنویسید و چون بحث

بخش سوم با این درس تمام می شود ، برای جلسه ی بعد از 24 تا 35 ، یعنی از بخش سوم امتحان گرفته خواهد شد.  

باز هم فرصت سوال می دهیم و کلاس را با ذکر یک صلوات به پایان می بریم.

  

 ** السلام علی من اتبع الهدی **


نظرات() پنجشنبه 11 آذر 1389

درس

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی


 

 

 

جغرافیای سال دوم راهنمایی


  درس پنجم: آسیای سبز کجاست؟ آسیای خشک کجاست؟
درس ششم : آیا قاره ی آسیا پرجمعیت ترین قاره جهان است؟

 

در درس قبل خواندید که در آسیا چند نوع آب و هوا وجود دارد. از این رو پوشش های گیاهی مختلف در این قاره متناسب با آب و هوا به وجود آمده است. اکنون راهنمای نقشه را به دقت مطالعه کنید و به فعالیت ها پاسخ دهید:  فعالیت :
1 – اگر از شمال آسیا به سمت جنوب حرکت کنیم، چه نوع پوشش گیاهی را مشاهده خواهیم کرد؟ نام ببرید؟

توندرا، جنگل های مخروطی (تایگا)، جنگل های پهن برگ، چمنزار، استپ بیابانی، ساوان ، جنگل های انبوه گرمسیری (استوایی)    2 – هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام نوع پوشش گیاهی است؟ تایگا - استپ - توندرا - جنگل های پهن برگ

جنگل های مخروطی سرو و کاج : تایگا
خزه و گلسنگ : توندرا
گیاهان خاردار که با فاصله از هم روییده اند. استپ
درختانی مانند بلوط و سپیدار . جنگل های پهن برگ
   3 – در مجاورت اقیانوس منجمد شمالی، سیبری و استوا چه نوع پوشش گیاهی وجود دارد؟

اقیانوس منجمد شمالی ، توندرا ، سیبری: تایگا، استوا، جنگل های انبوه گرمسیری ، ساوان    4 – نوشته ی زیر درباره ی دو ناحیه ی وسیع از آسیاست که از نظر پوشش گیاهی با هم تفاوت زیادی دارند. با توجه به نقشه ی پوشش گیاهی و آنچه که درباره ی آب و هوای این نواحی در درس های گذشته خوانده اید. متن را کامل کنید.
آسیای سبز

در جنوب شرقی و جنوب آسیا، جنگل های انبوه گرمسیری روییده است ؛ زیرا این نواحی، در معرض وزش بادهای موسمی قرار دارند که موجب ریزش باران، فراوان در آن می شود.

آسیای خشک
در جنوب غربی و مرکز آسیاَ، بیابان های وسیعی مانند بیابان عربستان، بیابان ایران، بیابان گبی ، بیابان سن کیانگ، بیابان شهر وجود دارد زیرا این نواحی یا از دریا دورند یا کوه های بلند مانع ورود بادهای مرطوب به داخل آن ها می شود.
   درس ششم : آیا قاره ی آسیا پرجمعیت ترین قاره جهان است؟
پراکندگی جمعیت:

به نقشه ی پراکندگی جمعیت در آسیا توجه کنید.آیا پراکندگی جمعیت در همه جای این قاره یکسان است. در کدام نواحی تراکم جمعیت کمتر است؟ سیبری ، مغولستان ، هیمالیا در نواحی داخلی شبه جزیره عربستان ، نواحی داخلی فلات ایران و نواحی مرکزی آسیا جمعیت کمی زندگی می کنند؟ چرا؟ در نواحی مرتفع فلات تبت و هیمالیا، به دلیل سرمای طاقت فرسا، کم بودن زمین های کشاورزی، مشکلات حمل و نقل و تراکم جمعیت کم است. در مشرق و جنوب شرقی آسیا، تراکم جمعیت زیاد است؛ برای مثال ، از حدود 212 میلیون نفر جمعیت کشور اندونزی، حدود 100 میلیون نفر، در جزیره ی کوچک جاوه و متمرکز شده اند. و این جزیره متراکم ترین ناحیه ی کره ی زمین از نظر جمعیت است.    فعالیت :
1 – عوامل طبیعی مؤثر در پراکندگی جمعیت را در جای مناسب خود قرار دهید.
خاک نامساعد – جلگه های پست و هموار- باران فراوان – باران کم – پوشش گیاهی فقیر –فلات ها و قله های بلند – آب و هوای گرم و مرطوب – آب و هوای سرد و خشک – پوشش گیاهی سرسبز – خاک آبرفتی.

 

 


  افزایش جمعیت و پیامدهای آن:

جمعیت جهان به سرعت رو به افزایش است؛ زیرا، تعداد افرادی که به دنیا می آیند بسیار بیش از تعداد افرادی است که از دنیا می روند. سرشماری ها نشان می دهند که هم اکنون جمعیت جهان به بیش از6/6 میلیارد نفر رسیده است. آیا می دانید سرشماری چیست؟
برای آگاهی از تعداد جمعیت یک ناحیه آن ها را سرشماری می کنند. اگر معلم از شما بخواهد که هریک از شما وضعیت افراد خانواده ی خود را از نظر تعداد، جنسیت ، میزان سواد، سن و ... مطالعه کرده و نتیجه را به کلاس اعلام کنید، این عمل شما نوعی سرشماری است.
در سرشماری یک کشور، دولت اطلاعاتی در مورد جمعیت یک روستا، یک شهر، یک استان یا کشور گردآوری می کند. این اطلاعات به دولت کمک می کند تا برای نیازهای مختلف مردم و حل مشکلات آن ها برنامه ریزی کند.
به کسانی که جمعیت را سرشماری می کنند، آمارگیر می گویند. در کشور ما ، سرشماری هر ده سال یک بار صورت می گیرد. نخستین سرشماری در سال 1335 و تازه ترین سرشماری در سال 1375 انجام گرفته است.
جمعیت در همه ی قاره های جهان به طور یک سان پراکنده نشده اند. به نمودار زیر توجه کنید. پرجمعیت ترین قاره ی جهان کدام قاره ا ست؟ آسیا
   چین و هند پرجمعیت ترین کشورهای جهان:

دو کشور چین (با بیش از یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون نفر) و هند ( با بیش از یک میلیارد نفر) پرجمعیت ترین کشورهای جهان هستند که در قاره ی آسیا واقع شده اند. جمعیت این دو کشور بر روی هم جمعیت جهان را تشکیل می دهد.  

این دو کشور با جمعیت زیادی مواجه هستند. این امر مشکلات زیادی را برای مردم این کشورها به وجود می آورد. برای مثال تأمین مخارج و تهیه ی مسکن فرزندان برای پدران و مادران بسیار دشوار است.
در برخی از شهرهای هند نظیر کلکته، مدْرَس، و دهلی هزاران نفر تمام عمر را در کنار خیابان ها زندگی می کنند. انسان از دیدن زندگی این مردم فقیر بسیار اندوهگین می شود. جمعیت زیاد هند موجب شده است که در این کشور فقر، کمبود غذا و سوء تغذیه، کمبود وسایل بهداشتی و درمانی، کمبود آب آشامیدنی، کمبود مسکن، مدرسه و ... به وجود بیاید.
دولت هند امروزه به خانواده ها توصیه می کند که فقط دو بچه داشته باشند تا زندگی آن ها بهتر شود. به نظر شما، چه تعداد بچه برای یک خانواده کافی است؟
 

    

 
   

نظرات() پنجشنبه 11 آذر 1389

درس

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی


 

 

 

جغرافیای سال دوم راهنمایی


  درس بیست و دوم: ویژگی های اقتصادی و انسانی قاره ی استرالیا و نیوزیلند چیست؟
درس بیست و سوم : چرا قاره ی قطب جنوب به محافظت نیاز دارد؟

قاره ی استرالیا دارای منابع و معادن فراوان است.سپس از کشف این قاره توسط اروپائیان، مهاجران زیادی از اروپا و به ویژه انگلستان راهی این جزیره شدند و بخش های مختلف آن را کم کم زیر نفوذ خود در آوردند. براثر توسعه ی صنعت و فناوری و استخراج منابع و معادن، امروزه استرالیا به یکی از کشورهای پیشرفته ی صنعتی جهان مبدل شده است.
استرالیا با وجود کمی وسعت اراضی قابل کشت دارای تولیدات کشاورزی قابل توجهی است. مهم ترین محصولات آن در درجه ی اول گندم است که به شیوه ی مکانیزه کشت شده و به نقاط دیگر جهان صادر می شود. همچنین، دارای باغ های انگور و مرکبات فراوان است. استرالیا و نیوزیلند از مهم ترین مراکز پرورش دهنده ی دوم در جهان هستند و محصولات دامی به ویژه گوشت و پشم از صادرات مهم این دو کشور است.
صنعت نیز در استرالیا و نیوزیلند پیشرفته است. سیدنی و ملبورن دو بندر مهم استرالیا از مراکز مهم صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی به شمار می روند. جمعیت استرالیا نسبت به وسعت آن کم است(9/18 میلیون نفر). بیشتر جمعیت آن از نژاد سیاه و دو رگه تشکیل شده است. زبان رسمی مردم، انگلیسی است ولی بومیان به زبان محلی خود صحبت می کنند. دین اکثریت مردم مسیحی (کاتولیک و پروتستان ) است. مراکز حکومت استرالیا، شهر کانبراست.  فعالیت : 1 – با استفاده از دو کلمه ی مهاجران اروپایی و بومیان درباره ی استرالیا توضیح دهید.(در دو سطر).

ساکنان اصلی استرالیا بومیانی هستند که از هزاران سال پیش در این قاره ساکن بوده اند. اما در دوره استعمار مهاجران اروپایی به استرالیا آمدند.    2) الف – چرا در طی سال های طولانی کشور استرالیا مهاجران زیادی را از تمامی نقاط دنیا پذیرفته است؟
ب) شهرهای پرجمعیت استرالیا بیشتر در کدام نواحی آن به وجود آمده اند؟چرا؟

قاره ی ا سترالیا دارای منابع و معادن فراوان است. پس از کشف این قاره توسط اروپاییان، مهاجران زیادی از اروپا و به ویژه انگلستان راهی این جزیره شدند و بخش های مختلف آن را کم کم زیر نفوذ خود درآوردند.
در کناره های شرقی، در مراکز صنعتی و تجاری در بندرها، و در نیوزیلند.
   3 – زبان رسمی مردم استرالیا، .... دین اکثریت مردم، .... و مرکز حکومت این کشور ..... است.

انگلیس - مسیحی - کانبرا    4 – به نقشه مصوّر اقتصادی استرالیا و نیوزیلند توجه کنید و درباره ی موضوعات زیر به طور مختصر توضیح دهید.

کشاورزی: استرالیا با وجود کمی وسعت اراضی قابل کشت دارای تولیدات کشاورزی قابل توجه است.
دامپروری: هم استرالیا و هم نیوزیلند از مهم ترین مراکز تربیت کننده ی دوم در جهان می باشند و محصولات دامی به ویژه گوشت و پشم از صادرات مهم این دو کشور است.
بنادر : سیدنی و ملبورن دو بندر مهم استرالیا از مراکز مهم صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی به شمار می روند.
معادن : قاره ی ا سترالیا دارای منابع و معادن فراوان است.معادنی مانند طلا، چاه نفت، زغال سنگ، الماس
   درس بیست و سوم :
چرا قاره ی قطب جنوب به محافظت نیاز دارد؟

جنوبی ترین خشکی کره ی زمین قاره ی قطب جنوب است که یك دهم مساحت خشکی های جهان را شامل می شود و وسعت آن از مساحت قاره ی اروپا یا استرالیا بیشتر است.
این قاره سرزمین غیرمسکونی، دست نخورده و پوشیده از یخ است. هیچ گیاهی در این قاره ، قادر به رشد نیست. فقط در بعضی بخش های آن که دارای خاک و رطوبت کافی است خزه و جلبک می روید و به همین دلیل ، هیچ کس نمی تواند به طور دائم در آن جا زندگی کند.
در زمستان دمای هوا در قطب حتی تا 89 درجه ی سانتی گراد زیر صفر نیز می رسد. سرعت بادهای سرد در قطب جنوب گاه 300 کیلومتر در ساعت است. قطر یخ هایی که سطح این قاره را می پوشاند تا 4 کیلومتر آورده است. یخچال های طبیعی گاه تا اقیانوس کشیده شده اند و در جایی که یخچال ها به دریا می رسند، صخره های یخی بزرگی به وجود آمده است. گاهی قطعه های عظیمی از این یخ ها شکسته شده و در آب شناور می گردد که به آن آیس برگ (Iceberg) یا کوه یخ می گویند.
هر چند قطب جنوب به طور نسبی دست نخورده باقی مانده و یک محیط طبیعی خالی از آلودگی است اما هم اکنون این قاره مورد تهدید انسان ها قرار گرفته است.
   چرا قاره ی قطب جنوب را باید حفظ کرد؟

منابع قطب جنوب: تعداد منابع این قاره کم است اما مقدار مواد موجود هر منبع بسیار زیاد است. یکی از این منابع، منبع جانوری است. در آب های حاشیه ی قطب جنوب جانوران بسیاری زیست می کنند. زندگی این جانداران به پلانکتون ها و کریل ها بستگی دارد که هر دو از موجودات دریایی اند. پلانکتون ها موجوداتی ریز و آبزی هستند که طعمه ی کریل ها (یک نوع جانور پروتئینی) می شوند. کریل ها نیز غذای مناسبی برای پرندگان دریایی، ماهی ها، پنگوئن ها، شیرهای دریایی و والها هستند. «چرخه ی غذایی قطب جنوب» را در شکل 100 ببینید. در قطب جنوب معادن با ارزش نیز وجود دارد.
   پیمان قطب جنوب:

در سال 1957 میلادی ، دوازده کشور جهان به طور مشترک به اکتشافات گسترده ای در قطب جنوب دست زدند و 50 ایستگاه تحقیقاتی در آن جا دایر کردند.
همکاری این کشورها منجر به انعقاد پیمان قطب جنوب شد. شانزده کشور دیگر نیز در تحقیقات علمی قطب جنوب شرکت دارند ولی در پیمان قطب جنوب حق رأی ندارند. چند کشور در قطب جنوب برای خود قلمروهایی معین کرده اند که از طرف مجامع بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. زیرا ، طبق پیمان قطب جنوب، ادعای مالکیت نه به رسمیت شناخته شده است و نه انکار می شود.
   آلودگی در قطب جنوب:

گروه های طرفدار محیط زیست می گویند قاره قطب جنوب متعلق به همه ی مردم جهان است و هیچ کشوری نباید مالک آن باشد، زیرا این آخرین خشکی باقی مانده جهان است و نباید مانند دیگر نواحی جهان آلوده شود. آن ها می گویند:
- جانوران ، به خصوص وال ها نباید شکار شوند و منابع معدنی زیر زمین یا کف اقیانوس نباید استخراج شود.
البته برخی از کشورهای جهان اصول را رعایت نمی کنند.
   فعالیت :
1 – روی یک کره ی جغرافیایی دقت کنید و محدوده ی قاره ی قطب جنوب را نشان دهید.

به عهده دانش آموز.    2- با استفاده از نقشه ها و عکس های این درس جدول را کامل کنید.

منابع زیر زمینی حیات جانوری منظره ها آب وهوا
ذخایر نفت، زغال  سنگ، آهن پلانکتون ها، کریل ها، پنگوئن  ، وال و شیردریایی صخره های یخی، کوه های یخی، (آیس برگ) پوشیده از یخ و بدون گیاه دمای هوا تا 89 درجه زیر صفر بادهای سرد
 


  3 – درباره ی هر یک از کلمات زیر توضیح دهید.

آیس برگ: قطعه های عظیم یخ که در آب شناور هستند.
کریل: یک نوع جانور پروتئینی که غذای مناسبی برای پرندگان دریایی، ماهی ها و وال ها و ... است.
آموندسن: دریانورد نروژی که نخستین کاشف قطب جنوب بود.
   4 – چهار عامل از عواملی را که موجب آلودگی و تخریب محیط زیست قطب جنوب می شود، بیان کنید.

1- استخراج منابع معدنی زیر زمین یا کف اقیانوس
2 – شکار وال ها
3 – جاری شدن فاضلاب و زباله های اتمی در آب ها.
4 – نابودی کریل ها در اثر ماهیگیری بی رویه کشورهایی چون روسیه و ژاپن.
   5 – به نظر شما، آیا کشورهایی که در اکتشافات قطب جنوب شرکت داشته اند حق دارند در آن جا برای خود قلمروهایی تعیین کنند؟ چرا؟

خیر، زیرا طبق پیمان قطب جنوب . ادعای مالکیت نه شناخته شده و نه انکار می شود. قطب جنوب آخرین خشکی باقی مانده ی جهان است. هیچ کس مالک آن نیست و نباید مانند دیگر نواحی جهان آلوده شود.  

    


 
   

نظرات() پنجشنبه 11 آذر 1389

حیوان

• نوشته شده توسط: علی طهماسبی

خرید و فروش کبوتر

خرید و فروش کبوتر
جنس:ماده و نر
سن:هر دو پنج هفته
صاحب:امین قوچی
شماره ی تلفن:09149266880

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1389    | توسط: امین قوچی    | طبقه بندی: حیوانات مفید اند،     | نظرات(0)
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

خرید و فروش سگ

اسم:لوکسی


جنسیت:مادهسن:5هفته


قیمت:500000تومانرنگ:زرد

اسم صاحب:امین قوچیشماره ی تلفن:09149266880

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1389    | توسط: امین قوچی    | طبقه بندی: حیوانات مفید اند،     | نظرات(0)
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

حیوانات عجیب و کمیاب

Weirdest جهانیان حیوانات

NEW!!! Leafy seadragon جدید! seadragon برگ

Named after the dragons of Chinese mythology, Leafy seadragons (Phycodurus eques) resemble a piece of drifting seaweed as they float in the seaweed-filled water. نام خود را از اژدها از اساطیر چینی ، seadragons برگ (eques Phycodurus) شبیه تکه ای از جلبک دریایی دست خوش پیشامد میشه همان طور که در آب پر از جلبک دریایی شناور. The Leafy seadragon, with green, orange and gold hues along its body, is covered with leaf-like appendages, making it remarkably camouflaged. seadragon برگ دار ، با رنگ سبز ، نارنجی و hues طلا در طول بدن آن ، با ضمائم برگ مانند پوشیده شده ، و آن را قابل ملاحظه ای پنهان. Only the fluttering of tiny fins or the moving of an independently swiveling eye, reveals its presence. فقط fluttering از باله های کوچک یا در حال حرکت از چشم swiveling به طور مستقل ، حضور خود را نشان می دهد.

Like the seahorse, the male seadragon carries as many as 150-200 eggs. مثل اسب دریایی ، حمل seadragon مرد به عنوان بسیاری از 150-200 تخم مرغ است. After being deposited by the female, the eggs are carried in the honeycomb-shaped area (known as the brood patch) under the male's tail for approximately eight weeks. پس از سپرده توسط زن ، تخم مرغ ها در منطقه لانه زنبوری شکل (معروف به پچ توی فکر فرو رفتن) در دم مرد برای حدود هشت هفته انجام شده است. Seadragons have no teeth or stomach and feed exclusively on mysidopsis shrimp. Seadragons هیچ دندان و معده و غذا به طور انحصاری در میگو mysidopsis. Known as "Australian seahorses" in Australia, they are found in calm, cold water that is approximately 50-54° F (10-12° C). شناخته شده به عنوان "seahorses استرالیا" در استرالیا می شوند ، در آرامش ، آب سرد است که حدود 50-54 اف ° (10-12 درجه سانتی گراد) یافت می شود. Leafy seadragons have been protected by the South Australian government since 1982. seadragons برگ شده اند توسط دولت استرالیای جنوبی از سال 1982 محافظت می شود.

Sun Bear یکشنبه خرس

The Sun Bear (Helarctos malayanus) is a bear found primarily in the tropical rainforests of Southeast Asia. خرس خورشید (malayanus Helarctos) یک خرس است و عمدتا در جنگلهای انبوه استوایی جنوب شرقی آسیا یافت می شود.

The Sun Bear stands approximately 4 ft (1.2 m) in length, making it the smallest member in the bear family. یکشنبه خرس می ایستد حدود 4 فوت (1.2 متر) در طول ، و آن را در کوچکترین عضو خانواده خرس. It is often called the dog bear because of its small stature. این بیماری اغلب خرس سگ به خاطر قد و قامت کوچک آن نامیده می شود. It has a 2 in (5 cm) tail and on average weighs less than 145 lb (65 kg). این 2 در (5 سانتیمتر) دم و به طور متوسط وزن کمتر از 145 £ (65 کیلوگرم). Males tend to be slightly larger than females. مردان تمایل دارند که کمی بزرگتر از زنان بود.

Unlike other bears, the Sun Bear's fur is short and sleek. برخلاف دیگر خرسها ، خز خرس خورشید کوتاه و براق است. This adaptation is probably due to the lowland climates it inhabits. این انطباق احتمالا به علت آب و هوای دشت آن inhabits. Dark black or brown-black fur covers its body, except on the chest where there is a pale orange-yellow marking in the shape of a horseshoe. سیاه و سفید یا قهوه ای تیره ، سیاه و سفید پوست بدن خود را پوشش می دهد ، به جز در قفسه سینه که در آن وجود دارد کم رنگ نارنجی ، زرد علامت گذاری به شکل نعل اسب. Similar colored fur can be found around the muzzle and the eyes. مشابه خز رنگی را می توان در اطراف پوزه بند و چشم در بر داشت. This distinct marking gives the sun bear its name. این مارک متمایز می دهد خورشید خرس نام آن.

Komondor Dog Komondor سگ

Females are 27 inches (69cm) at the withers. زن ها 27 اینچ (69cm) در جدوگاه. Male Komondorok are a minimum of 28 inches at the withers, but many are over 30 inches tall, making this one of the larger common breeds of dog. مرد Komondorok هستند حداقل از 28 اینچ در جدوگاه ، اما بسیاری از آنها بیش از 30 اینچ قد بلند ، ساخت این یکی از نژادهای رایج بزرگتر از سگ. The body is not overly coarse or heavy, however, and people unfamiliar with the breed are often surprised by how quick and agile the dogs are. بدن نه بیش از حد درشت یا سنگین ، با این حال ، و مردم ناآشنا با نژاد اغلب چگونه سریع و چالاک سگ ها شگفت زده کرد.

Its long, thick, strikingly corded white coat (the heaviest amount of fur in the canine world) resembles dreadlocks or a mop. بلند ، ضخیم ، چشمگیر طناب دار آن کت سفید (مقدار خز سنگین ترین در جهان وابسته به خانواده سگ) شبیه dreadlocks یا پاک کردن. The puppy coat is soft and fluffy. کت توله سگ نرم و پرزدار. However, the coat is wavy and tends to curl as the puppy matures. با این حال ، کت مواج است و تمایل دارد تا به عنوان حلقه توله سگ بالغ. A fully mature coat is formed naturally from the soft undercoat and the coarser outer coat combining to form tassels, or cords. کت کاملا بالغ است به طور طبیعی از زیر لایه نرم و درشت کت بیرونی ترکیب به فرم tassels ، یا کابل شکل گرفته است. Some help is needed in separating the cords so the dog does not turn into one large matted mess. برخی از کمک در جدا کردن تارهای تا سگ می کند را به یکی از بزرگ matted ظروف سرباز یا مسافر مورد نیاز است را روشن نکنید. The length of the cords increases with time as the coat grows. طول کابل را افزایش می دهد با گذشت زمان به عنوان کت رشد می کند. Shedding is very minimal with this breed, contrary to what one might think (once cords are fully formed). امری است بسیار بسیار ناچیز است با این نژاد ، بر خلاف آنچه که ممکن است فکر می کنم (یک بار کابل به طور کامل شکل گرفته است). The only substantial shedding occurs as a puppy before the dreadlocks fully form. قابل توجه تنها امری رخ می دهد که توله سگ قبل از dreadlocks به طور کامل تشکیل می دهد. The Komondor is born with only a white coat, unlike the similar-looking Puli, which is usually white, black or sometimes grayish. Komondor است تنها با یک کت سفید به دنیا آمد و بر خلاف سگ روستایی مجارستانی مشابه نگاه ، که معمولا سفید ، سیاه و سفید و یا گاهی اوقات مایل به خاکستری. However, a working Komondor's coat may be discolored by the elements, and may appear off-white if not washed regularly. با این حال ، کار کت Komondor است ممکن است توسط عناصر تغییر رنگ ، ظاهر می شود و ممکن است خارج از سفید صورت منظم شسته نشود.

Angora Rabbit موی خرگوش یا مرغوز خرگوش

The Angora rabbit is a variety of domestic rabbit bred for its long, soft hair. موی خرگوش یا مرغوز خرگوش انواع خرگوش داخلی تربیت را برای مدتی طولانی ، موهای خود را نرم می باشد. The Angora is one of the oldest types of domestic rabbit, originating in Ankara, Turkey, along with the Angora cat and Angora goat. موی خرگوش یا مرغوز یکی از قدیمی ترین نوع از خرگوش داخلی است ، منشاء آن در آنکارا ، ترکیه ، همراه با گربهء براق و مرغوز. The rabbits were popular pets with French royalty in the mid 1700s, and spread to other parts of Europe by the end of the century. خرگوش حیوانات خانگی محبوب با خانواده سلطنتی فرانسه در اواسط 1700s شد ، و گسترش به سایر نقاط اروپا در پایان قرن. They first appeared in the United States in the early 1900s. آنها برای اولین بار در ایالات متحده در اوایل 1900s ظاهر شد. They are bred largely for their long wool, which may be removed by shearing or plucking (gently pulling loose wool). آنها تا حد زیادی برای پشم بلند خود ، که ممکن است توسط قیچی یا برداشت حذف (به آرامی شل کشیدن پشم) پرورش.

There are many individual breeds of Angora rabbits, four of which are ARBA recognized. بسیاری از نژادهای فرد از موی خرگوش یا مرغوز خرگوش ، چهار نفر از ARBA که به رسمیت شناخته شده وجود دارد. Such breeds include, French, German, Giant, English, Satin, Chinese, Swiss, Finnish, to name a few. نژاد چنین شامل ، فرانسوی ، آلمانی ، غول پیکر ، انگلیسی ، ساتن ، چین ، سوئیس ، فنلاند ، به نام چند.

Red Panda پاندا قرمز

The Red Panda, Ailurus fulgens ("shining cat," from a Latinized form of the Greek, ailouros, "cat," and the participial form of the Latin fulgere, "to shine") is a mostly herbivorous mammal, slightly larger than a domestic cat (55 cm long). پاندا قرمز ، fulgens Ailurus ("درخشان گربه ،" از فرم Latinized از یونانی ، ailouros ، "گربه" ، و فرم وابسته بوجه وصفی از fulgere لاتین ، "به درخشش") پستاندار بیشتر گیاه خواری ، کمی بزرگتر از یک است گربه داخلی (55 سانتی متر می رسد). The Red Panda has semi-retractile claws and, like the Giant Panda, has a "false thumb" which is really an extension of the wrist bone. پاندا پنجه های سرخ نیمه retractile و مانند پاندای غول پیکر ، تا به "انگشت شست دروغین" است که واقعا از فرمت استخوان مچ دست. Thick fur on the soles of the feet offers protection from cold and hides scent glands. پوست ضخیم بر روی پاشنه پا را ارائه می دهد حمایت از غدد عطر سرد و پنهان. The Red Panda is native to the Himalayas in Nepal and southern China. پاندا قرمز بومی هیمالیا در نپال و چین جنوبی. The word panda is derived from Nepalese word "ponya" which means bamboo and plants eating animals in Nepal. پاندا از کلمه نپالی کلمه "ponya" که به معنی چوب خیزران و گیاهان خوردن حیوانات در نپال گرفته شده است.

Sloth کاهلی

Sloths are medium-sized mammals that live in Central and South America belonging to the families Megalonychidae and Bradypodidae, part of the order Pilosa. Sloths هستند با اندازه متوسط که در پستانداران مرکزی و جنوبی امریکا متعلق به خانواده Megalonychidae و Bradypodidae ، بخشی از Pilosa نظم زندگی می کنند. Most scientists call these two families the Folivora suborder, while some call it Phyllophaga. بیشتر دانشمندان تماس این دو خانواده راسته فرعی Folivora ، در حالی که برخی آنرا Phyllophaga.

Sloths are omnivores. Sloths omnivores هستند. They may eat insects, small lizards and carrion, but their diet consists mostly of buds, tender shoots, and leaves. آنها ممکن است حشرات ، سوسمار کوچک و مردار ، اما خوردن رژیم غذایی آنها شامل عمدتا از جوانه ، شاخه های مناقصه و ترک می کند.

Sloths have made extraordinary adaptations to an arboreal browsing lifestyle. Sloths که سازگاری فوق العاده ای به زندگی درختی در حال دیدن سایت ساخته شده است. Leaves, their main food source, provide very little energy or nutrition and do not digest easily: sloths have very large, specialized, slow-acting stomachs with multiple compartments in which symbiotic bacteria break down the tough leaves. برگ ، منبع اصلی مواد غذایی خود را ، فراهم آوردن انرژی بسیار کم و یا تغذیه و می توانم به راحتی هضم کند : sloths اند بسیار بزرگ ، تخصصی ، معده آهسته اقدام با محفظه های متعدد است که در آن همزیستی باکتری تجزیه برگ های خشن است.

As much as two-thirds of a well-fed sloth's body-weight consists of the contents of its stomach, and the digestive process can take as long as a month or more to complete. تا آنجا که دو سوم به خوبی تغذیه کاهلی بدن با وزن شامل محتویات معده خود را ، و روند گوارش ممکن است به زمانی که یک ماه یا بیشتر را پر کنید. Even so, leaves provide little energy, and sloths deal with this by a range of economy measures: they have very low metabolic rates (less than half of that expected for a creature of their size), and maintain low body temperatures when active (30 to 34 degrees Celsius or 86 to 93 degrees Fahrenheit), and still lower temperatures when resting. با این حال ، برگ تامین انرژی کوچک ، و برخورد با این sloths توسط طیف وسیعی از اقدامات اقتصاد : آنها نرخ متابولیک بسیار کم (کمتر از نیمی از این انتظار می رود برای موجودی از اندازه آنها) ، و حفظ درجه حرارت بدن پایین وقتی فعال (30 به 34 درجه سانتیگراد یا 86 - 93 درجه فارنهایت) ، و هنوز هم حرارت کمتری در هنگام استراحت. Sloths mainly live in Cecropia trees. Sloths عمدتا در درختان Cecropia زندگی می کنند.

Emperor Tamarin امپراطور تامارین


The Emperor Tamarin (Saguinus imperator) is a tamarin allegedly named for its similarity with the German emperor Wilhelm II. تامارین امپراتور (imperator Saguinus) تامارین گفته برای شباهت آن با امپراتور آلمان ویلهلم دوم به نام است. The name was first intended as a joke, but has become the official scientific name. نام در ابتدا به عنوان یک شوخی بود در نظر گرفته شده است ، اما تبدیل شدن به نام رسمی علمی است.
This tamarin lives in the southwest Amazon Basin, in east Peru, north Bolivia and in the west Brazilian states of Acre and Amazonas. این زندگی تامارین در جنوب غربی حوضه آمازون ، در شرق پرو ، شمال بولیوی و در کشورهای غرب برزیل از عکا و آمازوناس.
The fur of the Emperor Tamarin is predominantly grey colored, with yellowish speckles on its chest. خز از تامارین امپراتور است که عمدتا خاکستری ، رنگی با speckles زرد روی قفسه سینه است. The hands and feet are black and the tail is brown. دستها و پاها ، سیاه و دم قهوه ای است. Outstanding is its long, white mustache, which extends to both sides beyond the shoulders. برجسته بلند ، سبیل خود را سفید ، که گسترش به فراتر از هر دو طرف شانه ها است. The animal reaches a length of 24 to 26 cm, plus a 35 cm long tail. حیوان می رسد طول 24 - 26 سانتی متر ، به علاوه یک دم 35 سانتی متر می رسد. It weighs approximately 300 to 400 g. که وزن آن حدود 300 - 400 گرم
This primate inhabits tropical rain forests, living deep in the forest and also in open tree-covered areas. این راسته پستانداران نخستین پایه inhabits جنگل باران استوایی ، زندگی در اعماق جنگل و همچنین در مناطق باز درخت پوشیده شده. It is a diurnal animal, spending the majority of its days in the trees with quick, safe movements and broad jumps among the limbs. این حیوان روزانه است ، صرف اکثریت از روز خود را در درخت با سریع ، امن جنبش و جهش گسترده ای در میان دست و پا.

White-faced Saki Monkey سفید ساکی میمون رو

The White-faced Saki (Pithecia pithecia), also known as the Guianan Saki and the Golden-faced Saki, is a species of saki monkey, a type of New World monkey, found in Brazil, French Guiana, Guyana, Suriname, and Venezuela. ساکی سفید رو (pithecia Pithecia) ، همچنین به عنوان ساکی Guianan و ساکی طلایی رو شناخته می شود ، گونه از میمون ساکی ، یک نوع جدید از میمون جهان ، یافت شده در برزیل ، گویان فرانسه ، گویان ، سورینام و ونزوئلا است . This monkey mostly feed on fruits, but also nuts, seeds, and insects. این میمون که عمدتا در میوه غذا ، اما همچنین آجیل ، دانه ها و حشرات است.

Tapir خوک خرطوم دراز مالایا

Tapirs are large browsing mammals, roughly pig-like in shape, with short, prehensile snouts. Tapirs هستند در حال دیدن سایت پستانداران بزرگ ، تقریبا خوک مانند در شکل با کوتاه ، snouts قابض. They inhabit jungle and forest regions of South America, Central America, and Southeast Asia. آنها ساکن جنگل و جنگل مناطق جنوب امریکا ، مرکزی امریکا ، و آسیای جنوب شرقی. All four species of tapir are classified as endangered or vulnerable. تمامی این چهار گونه از خوک خرطوم دراز مالایا به عنوان در معرض خطر یا آسیب پذیر تقسیم می شوند. Their closest relatives are the other odd-toed ungulates, horses and rhinoceroses. نزدیک ترین بستگان آنها از دیگر فرد دارای پنجه ungulates ، اسب و rhinoceroses.

Hagfish مارماهی دهان گرد

Hagfish are marine craniates of the class Myxini, also known as Hyperotreti. مارماهی دهان گرد هستند craniates دریایی از Myxini کلاس ، همچنین به عنوان Hyperotreti شناخته شده است. Despite their name, there is some debate about whether they are strictly fish (as there is for lampreys), since they belong to a much more primitive lineage than any other group that is commonly defined fish (Chondrichthyes and Osteichthyes). علی رغم نام خود ، برخی از بحث در مورد اینکه آیا آنها به شدت ماهی (به عنوان برای lampreys وجود دارد) ، از آنجایی که آنها اصل و نسب بسیار بدوی تر از هر گروه دیگر است که معمولا تعریف ماهی (Chondrichthyes و Osteichthyes) متعلق است وجود دارد. Their unusual feeding habits and slime-producing capabilities have led members of the scientific and popular media to dub the hagfish as the most "disgusting" of all sea creatures. عادات غذایی آنها غیر معمول و لجن و گل تولید کننده قابلیت را به رهبری اعضای رسانه های علمی و مردمی به دام مارماهی دهان گرد به عنوان ترین "منزجر کننده" از موجودات دریایی همه.

Hagfish are long, vermiform and can exude copious quantities of a sticky slime or mucus (from which the typical species Myxine glutinosa was named). مارماهی دهان گرد بلند ، کرم مانند و می تواند بیرون آمدن مقادیر فراوان از لجن و گل چسبنده و یا مخاط درست کند (که از آن گونه معمولی glutinosa Myxine بود به نام). When captured and held by the tail, they escape by secreting the fibrous slime, which turns into a thick and sticky gel when combined with water, and then cleaning off by tying themselves in an overhand knot which works its way from the head to the tail of the animal, scraping off the slime as it goes. هنگامی که دستگیر و برگزار شده توسط دم ، آنها توسط ترشح لزج لیفی ، که تبدیل به یک ژل غلیظ و چسبناک که با آب ترکیب شده ، و پس از آن تمیز کردن توسط خود را در مقید کردن گره یک طرفه که با این نسخهها کار راه خود را از سر تا دم فرار از حیوانات ، تراشیدن کردن لجن و گل به عنوان آن می رود. Some authorities conjecture that this singular behavior may assist them in extricating themselves from the jaws of predatory fish. حدس بعضی از مقامات که که این رفتار ممکن است منحصر به فرد آنها را در extricating خود را از آرواره های ماهی درنده کمک کند. However, the "sliming" also seems to act as a distraction to predators, and free-swimming hagfish are seen to "slime" when agitated and will later clear the mucus off by way of the same travelling-knot behavior. با این حال ، "sliming" نیز به نظر می رسد به عنوان حواس پرتی را به شکارچیان ، و آزاد شنا کردن مارماهی دهان گرد به "لجن" دیده می شود هنگامی که آشفته خواهد شد و بعد از روشن کردن موکوس از طریق رفتار سفر گره مشابه عمل می کنند.


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1389    | توسط: امین قوچی    |    | نظرات(0)
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

خروسی که تخم میگذاشت

بعد از خروس منطقه طلا‌رسر كتالم رامسر در استان مازندران ، اینک یک خروس دیگر درنیشاپور تخم می‌گذارد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، یك خروس كه در نیشابور تخم می گذارد، در موزه حیات وحش این شهر در معرض دید عموم قرار گرفته است.رییس این موزه گفت: این خروس به طور مرتب روزانه در سه وقت حوالی اذان صبح و دو ساعت مانده به اذان های ظهر و مغرب، آواز سرداده و روزانه یك عدد تخم مرغ با پوسته آجری رنگ می گذارد.
حسین حصاری با اشاره به اینكه این حیوان متعلق به خانواده ای در یكی از روستاهای سرولایت است ،خاطر نشان كرد:بنا به نظر كارشناسان دامپزشكی این حیوان دچار عارضه دو جنسیتی است و هر دو هویت مرغ و خروس بودن را دارد.


وی گفت : در مناطق مختلف، این گونه حیوانات را با این عقیده كه بد یمن هستند می كشند یا می سوزانند.
در واقع باید عنوان داشت که این موجود یک مرغ است که به دلیل رسیدن هورمونهای جنس نر به بدنش صفات ثانویه جنسی مانند تاج بزرگ کلفتی صدا و پرهای رنگارنگ در او ظاهر شده است . ولی از نظر جنسی تمام ساختارهای جنس ماده ( از جمله تخمدان و دستگاه تناسلی جنس ماده ) را داراست .
این دومین خروس تخم گذار کشور ایران است . چندی قبل نیز در منطقه طلا‌رسر كتالم رامسر در استان مازندران اعلام گشته بود که یک خروس تخم می گذارد
در سال گذشته خروس متعلق به منطقه کتالم شروع به تخم گذاری كرد و از تخم های آن خروس چند قطعه جوجه نیز به دنیا آمده بود.
آن خروس بامداد هر روز و بعد از تخم گذاری نیز مثل مرغها قد قد می كند.
دكتر حلا‌جیان دامپزشك گفته بود: این خروس از نظر ژنتیك هورمونی داخلی بدن شبیه مرغ تخم گذار اما از نظر صفات ثانویه جنسی به علت اختلا‌لا‌ت هورمونی شبیه خروس است كه جز موارد نادر است .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1389    | توسط: امین قوچی    |    | نظرات(0)
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

حیوانات عجیب و کمیاب

عکس ها در حال لود شدن میباشند...  شکیبا باشید!
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را بزنید.
 

حیوانات عجیب و دیدنی
حیوانات عجیب و دیدنی

نظرات()